Privacyreglement

Versie: 16-01-2018

Het privacyreglement geeft de zorgvuldigheid aan die Coach Connect BV betracht ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de bemiddeling tussen opdrachtgever, werkzoekende en werkgever.

1. Definities

Persoonsgegevens
Alle gegevens van de werkzoekende die door de opdrachtgever zijn verstrekt en gegevens die uit gesprekken in de loop van het traject zijn verzameld en vastgelegd in de vorm van arbeidsbemiddelingsplan, rapportages en dossier ten behoeve van de bemiddeling. De gegevens worden in een geautomatiseerd systeem en in een dossier opgenomen.

Coach Connect BV
Eigenaren, medewerkers en of derden die in opdracht van Coach Connect BV werkzaamheden verrichten.

Arbeidsbemiddeling en Jobcoaching
Alle activiteiten en handelingen die door Coach Connect BV en/of derden die in opdracht van Coach Connect BV worden uitgevoerd.

Opdrachtgever
De partij die aan Coach Connect BV een opdracht heeft verstrekt voor het verrichten van een dienst.

Werkzoekende
Een ieder die door Coach Connect BV in traject is genomen met als doel te ondersteunen bij zijn zoektocht naar werk en behoud van werk.

2. Het doel van het inwinnen en vastleggen van persoonsgegevens

Het komen tot arbeidsparticipatie van werkzoekenden die al dan niet verkeren in een uitkeringssituatie.

Het bevorderen van de re-integratie van werkzoekenden die door uiteenlopende omstandigheden van functie, bedrijf of vanuit een uitkeringssituatie naar een duurzame werkplek bemiddelt moeten worden.

Het kunnen beoordelen van de passendheid van een bepaalde functie bij de huidige werkgever dan wel bij een potentiële werkgever aan de hand van de ingewonnen informatie van werkzoekende ten aanzien van zijn opleiding, werkervaring, fysieke en/of mentale gesteldheid, leefomstandigheden, normen en waarden en voorkeur voor bepaalde werkzaamheden.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelstelling waarvoor ze zijn verkregen.

3. Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

Coach Connect BV en of derden die in opdracht van Coach Connect BV persoonsgegevens verwerken zijn gehouden aan de naleving van de bepalingen van dit reglement.

Werkzoekende heeft het recht om aanvullingen dan wel onjuistheden kenbaar te maken en/of door een verklaring toe te laten voegen aan het dossier.

Persoonsgegevens zullen door Coach Connect BV en of derden die in opdracht van Coach Connect BV werken de uiterste zorgvuldigheid betrachten en de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter voorkoming van ongewenste verspreiding en/of inzage.

4. Verstrekking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt ten behoeve van de re-integratie van de werkzoekende en ook uitsluitend met zijn toestemming. Coach Connect BV en of derden die in opdracht van Coach Connect BV over persoonsgegevens beschikken en deze in het kader van de wettelijke verplichting, verplicht zijn deze aan derden te verstrekken ten behoeve van re-integratieactiviteiten, is geen toestemming van de werkzoekende vereist.

5. Inzage van persoonsgegevens

De in het bezit zijnde persoonsgegevens zijn eigendom van Coach Connect BV en worden niet overhandigd.

Werkzoekende kan en heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien.

Werkzoekende of diens gemachtigde, mits deze zich kan legitimeren, kan een verzoek indienen voor een afschrift dan wel kopie van zijn persoonsgegevens. De gevraagde gegevens worden door Coach Connect BV verzameld en aangetekend verstuurd dan wel doormiddel van een ontvangstbevestiging overgedragen. De kosten die dit met zich mee brengt zijn conform “Besluit Kostenvergoeding Wet Bescherming Persoonsgegevens” voor aanvrager dan wel werkzoekende.

Coach Connect BV en of derden die in opdracht van Coach Connect BV beschikken over persoonsgegevens kunnen inzage dan wel vertrekking van een afschrift en of kopie weigeren als dit noodzakelijk wordt geacht in het belang van de bescherming van derden in verband met opsporing, vervolging en of andere strafbare feiten.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coach Connect B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Coach Connect B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Meer over onze cookiepolicy is te vinden op: https://coachconnect.nu/cookie-policy/

7. Bewaartermijn van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee maanden nadat het traject is beëindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Persoonsgegevens inclusief rapportages in het geautomatiseerde systeem worden conform regelgeving gedurende zeven jaar na de looptijd van het traject c.q. beëindiging verwijderd.

Klachten

Rechtsgronden

  1. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (o.a. personeelsdossiers).
  2. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (o.a. persoonsgegevens ontvangen vanuit het UWV om de werkzoekende te helpen aan een geschikte arbeidsplaats).
  3. Er is toestemming van de betrokkene (o.a. voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens).

Rechten van betrokkenen:

  1. Het recht op wissing van persoonsgegevens;
  2. Het recht op beperking van de hem betreffende verwerking;
  3. Het recht op bezwaar tegen de verwerking;
  4. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit