De Wet verbetering poortwachter: een duidelijke gids voor werknemers en werkgevers

Als een van je medewerkers langdurig ziek is, ben je als werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van deze medewerker. Om deze reden is de Wet verbetering poortwachter in het leven geroepen. In deze wet staan alle stappen beschreven die je als werkgever moet volgen. De wet begeleidt zowel werkgevers als werknemers bij het ziekteproces. Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Waaruit bestaat het stappenplan? Je leest het hier.

 

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

De Wet verbetering poortwachter, ook wel Wpv, is er om zowel werkgever als werknemer te motiveren om zo snel mogelijk terug te keren naar werk. Het gehele traject duurt 2 jaar, waarbij verplichte stappen gevolgd worden. Het voornaamste doel is de re-integratie van
zieke werknemers te stimuleren. Doordat er duidelijke stappen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, worden zowel werknemers als werkgevers aangemoedigd actief bij te dragen aan het re-integratieproces.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering?

Elke partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. De werkgever is verantwoordelijk voor het feit dat de Wet van poortwachter wordt uitgevoerd. De werknemer is verantwoordelijk voor
het uitvoeren van de acties die zijn bepaald. Dit geldt voor de volle twee jaar. Als je een tijdelijk arbeidscontract hebt dat korter duurt dan twee jaar, dan geldt het traject voor de duur
van je gehele arbeidscontract.

Als werkgever draag je de eindverantwoordelijkheid voor zowel de uitvoer als toezicht van de re-integratie. Als je werknemer twee jaar ziek is geweest, evalueert het UWV jouw naleving van de wettelijke stappen. Mocht het UWV concluderen dat je niet voldoende hebt gehandeld, dan kunnen ze een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat werkgever mogelijk nog een derde jaar loon moet doorbetalen.

De wetgeving bepaalt specifieke acties die binnen een gestelde termijn moeten plaatsvinden. Deze acties voer je uit in samenwerking met je medewerker en met hulp van de arbodienst. Van je medewerker wordt een proactieve inzet verwacht om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan.

 

Het belang van tijdige interventie

Het op tijd ingrijpen en volgen van de stappen van de Wet verbetering poortwachter is erg belangrijk om langdurige uitval te voorkomen en te zorgen voor een goede en snelle re-integratie. Dit voorkomt niet alleen langdurige ziekte, maar helpt ook bij het behouden van de relatie tussen werknemer en werkgever.

 

Stappenplan

Zoals eerder aangegeven, is er een wet poortwachter stappenplan. We hebben alle stappen voor je uitgewerkt waarbij er een verdeling is gemaakt tussen het eerste en tweede jaar.

 

Stappen eerste jaar

Het is belangrijk dat er in het eerste jaar direct goede stappen worden gezet.

Week 1: Ziekmelding bij je werkgever

Op de eerste dag dat je als medewerker ziek bent, meld je dit bij je werkgever. Deze moet dit binnen één week doorgeven aan de arbodienst of een bedrijfsarts als deze aanwezig is. Als je verzekerd bent tegen ziekteverzuim, moet je dit meestal op de eerste ziektedag doen.
Het is belangrijk om de ziekmelding en de afspraken die je met je medewerker maakt, op papier vast te leggen.

Week 6: Probleemanalyse door de bedrijfsarts over de mogelijkheden van re-integratie

Als de medewerker na zes weken nog steeds ziek is, dan maakt de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staat onder andere in hoeverre de medewerker arbeidsongeschikt is, in hoeverre hij of zij beperkingen ervaart en hoe de arbeidsrelatie is. Er wordt ook gekeken naar andere zaken die het verzuim beïnvloeden, zoals privéomstandigheden. Het totale plaatje wordt dus bekeken, niet alleen de medische kant.

Week 8: Plan van aanpak opstellen

Als werkgever ben je verplicht om acht weken na het ziekmelden een Plan van aanpak te maken. In dit plan worden concrete acties en afspraken vastgelegd voor de re-integratie.

Voor het Plan van aanpak gebruik je informatie die in de probleemanalyse staat vermeld. Er staat vermeld wat de werkgever en werknemer gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen, dit wordt ook wel re-integratie genoemd. Alle besproken stappen en de voortgang ervan houdt de werkgever bij in een re-integratiedossier. Ook al het contact
tussen de medewerker en werkgever wordt hierin bijgehouden.

Let op: je mag medische informatie niet vermelden in het re-integratiedossier, en hier ook niet naar vragen. Ook niet als deze informatie vrijwillig met je gedeeld wordt.

Je kunt een plan van aanpak downloaden bij UWV.

Week 42: Evaluatie van het Plan van aanpak

In week 42 wordt het huidige Plan van aanpak geëvalueerd. Er wordt besproken of de re-integratieactiviteiten volgens plan zijn uitgevoerd en of het einddoel moet worden bijgesteld. Samen bepaal je doelen voor het aankomende jaar, die op papier worden gezet.

 

Stappen tweede jaar

Wanneer iemand in het tweede jaar zit, zijn er een aantal andere stappen te volgen.

Week 88-93: WIA-aanvraag

Het UWV stuurt in week 87 een WIA-formulier naar de zieke medewerker. Binnen drie weken moet hij of zij dit formulier terugsturen. Voorafgaand aan deze aanvraag voert de bedrijfsarts een medisch onderzoek uit en formuleert een actueel medisch oordeel.

Samen met het re-integratieverslag, de medische gegevens en een persoonlijk verslag dient de zieke medewerker de WIA-aanvraag in bij het UWV. Als werkgever stel je ook een oordeel op over de huidige situatie en deel je deze met je team.

Tussen week 93 en 104 evalueert het UWV het re-integratieverslag. Mocht het UWV concluderen dat de werkgever of werknemer onvoldoende heeft gedaan aan de re- integratie, kan het besluiten een loonmaatregel van een jaar te hanteren. Dit betekent dat je als werkgever een jaar langer het loon moet doorbetalen.

Week 104: Inplanning WIA-beoordeling

De zieke medewerker bezoekt in week 104 de verzekeringsarts van het UWV voor de WIA-evaluatie. Hierbij beoordeelt de verzekeringsarts zowel de medische toestand van de medewerker als de mogelijkheid tot werken. Na deze beoordeling maakt de arbeidsdeskundige van het UWV de uiteindelijke WIA-evaluatie op en beslist het UWV of de medewerker een WIA-uitkering krijgt.

 

Overige informatie

Naast deze stappen, doe je er ook goed aan om rekening te houden met de volgende onderdelen.

Voortgangsgesprek

Tijdens het hele proces zijn voortgangsgesprekken essentieel om te kijken waar de medewerker staat in het re-integratieproces en wat de vervolgstappen zijn. Iedere zes weken vindt er een voortgangsgesprek plaats.

Re-integratiedossier

Alle stappen, acties en afspraken moeten nauwkeurig worden bijgehouden in een re-integratiedossier. Hierin staan alle gemaakte afspraken. Ook staat hierin het verloop van de re-integratie en alles wat beide partijen hebben gedaan om de medewerker terug aan het werk te krijgen.

Aanpassingen voor medewerkers

Afhankelijk van de situatie kunnen er specifieke aanpassingen nodig zijn, zoals een andere functie of aangepaste werktijden. Bij Coach Connect zorgen we ervoor dat deze aanpassingen naadloos aansluiten bij de individuele behoeften van de werknemer.

Ziekteverzuim is een uitdaging, maar met de juiste kennis en ondersteuning kunnen werkgever en werknemer samen een pad vinden naar succesvolle re-integratie. Met de Wet verbetering poortwachter en de expertise van Coach Connect zetten we gezamenlijk
stappen vooruit.